AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT “KARL GEGA”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit Nr. 15 date 16.02.2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” VKM nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive (AKPA)”; te Udhezimit te MFE nr. 28, date 14.10.2019 “Per numrin e nxenesve per klase dhe normat e punes mesimore ne institucionet e arsimit profesional” (fletore zyrtare 2020 nr. 12), Udhezimit te Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme e Ndertimit “Karl Gega”shpall vendet e lira te punes per pozicionet:

  • Mesues te formimit te kultures profesionale ne drejtimin Mekanike (Teori) -l (Nje) Mesues
  • Mesues te  formimit te kultures profesionale teori ne drejtimin Ndertim – l (Nje) Mesues (Mesues zevendesues per leje barrelindje)
  • Mesues te  formimit te praktikes profesionale ne drejtimin
    Ndertim (Praktike) -1 (Nje) Mesues (ngarkese jo te plote mesimore)
  • Mesues te formimit te kultures profesionale ne drejtimin Ndertim (Teori) – 1 Mesues

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Fw__Njoftim_per_levizje_paralele_nga_SHMP__Karl_Gega_.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË