BASHKIA POGRADEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015 “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Pogradec shpall pozicionet:

  • 1( Një) pozicion – Specialist për rininë, në Sektorin e Turizmit dhe Rinisë, Drejtoria e Turizmit , Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë, Kategoria e pagës IV-a.
  • 1 (Një) Pozicion – Përgjegjës për Turizmin dhe Rininë, në Sektorin e Turizmit dhe Rinisë , Drejtoria e Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë, Kategoria e pagës III-a/1.
  • 1 (Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Rinisë Kategoria e pagës II-b.
  • 1(Një) Pozicion – Drejtor në Drejtorinë e Çështjeve Jurdike, Prokurimeve dhe Aseteve, Kategoria e pagës II-b.
  • 1 (Një) Pozicion – Specialist për administrimin e aseteve dhe statistikave, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar, Kategoria e pagës IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje_per_vende_te_lira_pune_-_Bashkia_Pogradec_02_09_2022

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË