AVOKATI I POPULLIT, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe të III-të të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit  të Popullit ka shpallur procedurat e Lëvizjes Paralele dhe të Ngritjes në Detyrë, për pozicionin:

 

Përgjegjës, i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve (Kategoria e pagës III-a)

 

Informojmë të gjithë të interesuarit dhe kandidatët se kjo procedurë është rivendosur në afat. Afati për aplikim për ngritje në detyrë është data 12.08.2022.

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, i ndryshuar si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë  e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor, dt.18.07.2022,  njësia përgjegjëse pranë institucionit të Avokatit të Popullit njofton:

 

Për procedurën e Lëvizjes Paralele nuk pati asnjë aplikim dhe do të vijohet me procedurën e Ngritjes në Detyrë.

 

Për të marrë informacion për zhvillimin e procedurës  të Ngritjes në Detyrë, vizitoni faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit.

Në zbatim të nenit 25 dhe 26, të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  si dhe të Kreut të II dhe të III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “PërPlotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit, në përfundim të procedurës të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Integrimit Evropian,  të zhvilluar në datën 21.07. 2022, shpalli  fitues kandidaten:

 

 

Znj.Migena KAMBERI e vlerësuar nga Komiteti i Pranimit për “Ngritjen në Detyrë” me 82 pikë.

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË