BASHKIA SHKODER , VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

 • 1 (një) Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës.         kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës kategoria e pagës  III-b
 • -2 (dy) Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructurës. kategoria e pagës  IV-a
 • 1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës kategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit                                                                              kategoria e pagës  IV-a
 • -1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                     kategoria e pagës  III-b
 • -2 (një) Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor kategoria e pagës  III-b

   

 • 1 (një) Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin,Drejtoria e Financës, kategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave                                 kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve,                                                        kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve,                                                             kategoria e pagës  III-b
 • -1 (një) specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit

  kategoria e pagës  III-b

 • 1 (një) specialist, Drejtoria Juridike  

  kategoria e pagës  III-b

 • -1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

  kategoria e pagës  IV-a

 • -1 (një) Specialist i Arsimit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

  kategoria e pagës  III-b

 • 2 (dy) Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve,
 • kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist – Drejtoria e Mjedisit
 • kategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) Inspektor Lagjeje,
 • kategoria e pagës  III-b
 • -1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                         

  kategoria e pagës  III-b

 • -3 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

  kategoria e pagës  III-b

 • 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës
 • kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

  kategoria e pagës  III-b

 • 1 (një) specialist- Drejtoria e Mjedisit
 • kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe
 • kategoria III-b
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2.Specialist Sherbime Publike 2022 ESENI
 • 16. Specialist Ndjekja e investimeve Sherbimet Publike 2022 – Copy
 • 19. Specialist MjedisSherbime Publike 2022
 • 20.Specialistë monitorues të Njësisë të Monitorimit 2022
 • 1.Specialist TIK 2022
 • 21. Specialist Vendi i 1 Sherbimet Publike 2022 – (1)
 • 3.Specialist i Planifikimi SHC Qershor 2022
 • 4.Specialist i buxhetit Qershor 2022
 • 5.Specialist finance 2022
 • 6.Specialisti i te ardhurave 2022 (Borxhi)
 • 7. Specialist Koordinimi Ndjekja e investimeve Sherbimet Publike 2022
 • 8.Specialist Plan.Strategjik 2022
 • 9.Specialist Dr. juridike 2022
 • 10.Specialist Arti 2022
 • 11. Specialist Arsimi 2022
 • 12. Specialist Bujqesia 2022
 • 13. Specialist Mjedisi 2022
 • 14.Inspektor
 • 15.Specialist i strehimit cpu Qershor 2022 1
 • 17.Specialist Leje e ndertimit 2022
 • 18. Specialist Emergjencat civile 2022
 • 21 .Specialist Burimesh Njerezore 2022
 • 22. Specialist pyjesh 2022
 • 23.Specialist Ndihma Ekonomike 2022
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË