AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE DURRES, VERIFIKIM PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kadi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesirnit”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kornbetare
te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.172, date 24.12.2019 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, shpall si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen e kandidateve te kualifikuar, sipas rendit alfabetik, per pozicionin e punes: Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese, ne
Drejtorine Rajonale te Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive, Durres, si me poshte:

.Znj. Vanesa Ismailati

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2661.6

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË