BASHKIA TIRANË, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. 720- Specialist – Sektori Inovacionit ,Zhvillimit te Qendrueshem dhe Zbatimit te Projekteve Smart-City, Drejtoria Politikave Mjedisore, Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a
  • Xhesian Balili

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 01/06/2022 12 00

Vëmendje!! Duke filluar nga data 23/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 723-Pergjegjes Sektori i Menaxhimit te Mjedisit, Ekonomise Qarkulluese dhe Burimeve te Energjise, Drejtoria Politikave Mjedisore, Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem bashkia Tirane – Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 24/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 713- Specialist – Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes, , Njesia Administrative Farke, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Endri Zguri
2. Enida Troksi
3. Esmeralda Fero

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË