AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/20 I 9 “Per nxitjen e punesirnit”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 3l.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.172, date 24.12.2019 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i
ndryshuar, Udhezirnit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.34, date 14.09.2020 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen paraprake te kandidateve te kualifikuar, sipas rendit alfabetik, per pozicionin e punes: Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore
Kolonje, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Korce, si me poshte:

1.Znj.Ina Hamzaj
2.Znj.Matilda Bezhani

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 532.18

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË