Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, VERIFIKIM PARAPRAK

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26   si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015   “Për plotësimin e vendeve të lira në  kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe  verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil,  të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,  deri në datën 23.05.2022,  njofton   se për pozicionin:

 

“Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Transparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-a

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

  • Vjola Kojani                    (jashtë shërbimit civil)
  • Ina Gjoka                      (jashtë shërbimit civil)
  • Desara Avdulaj                  (jashtë shërbimit civil)
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË