BASHKIA TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 719- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.7 Bashkia Tirane- Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 20/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

724- Pergjegjes Sektori- Sektori i Projekteve Kulturore, Drejtoria e Kultures dhe Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 28/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 718- Specialist – Sektori i Sportit ne Komunitet,Drejtoria e Sportit, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aida Paci 21. Endri Zykollari 41. Romina Moçka
2. Alba Kola 22. Eni Rodoni 42. Sara Gjoni
3. Albana Sula 23. Eralda Brati 43. Sergi Xhabrahimi
4. Albjana Merepeza 24. Erina Caushi 44. Sonila Velaj
5. Altin Gjoka 25. Eriona Dervishi 45. Sonni Myrtaj
6. Anila Kasmi 26. Ermelinda Duriçi 46. Stela Cala
7. Arda Naqi gjika 27. Ernes Bendo 47. Tahir Batalli
8. Arlind Myftari 28. Erolda Merja 48. Urim Tresa
9. Arsiola Laho 29. Eron Merko 49. Valbona Zbobo
10. Aurora Tosku 30. Ervaldo Rudaj 50. Xhaferr Sulaj
11. Bibe Tota 31. Esmeralda Zhuzhi 51. Xhoi Bleta
12. Bleranda Camaj 32. Henrik Hoxha
13. Denida Qorraj 33. Indrit Kulla
14. Desara Avdulaj 34. Irma Sula
15. Edlira Balliu 35. Jurgert Zavalani
16. Elda Ndoja 36. Ledion Veizaj
17. Elda Zeneli 37. Leonard Cela
18. Eleni Malaj 38. Malta Cekaj
19. Elferita Matoshi 39. Marlin Markolaj
20. Elisabeta Shatri 40. Romina Kapllani

 

  1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 02/06/2022 11 00
  2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/06/2022 12 00

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 725- Pergjegjes Sektori- Sektori i Auditimit te Sistemeve te Institucioneve te Varesise dhe Nderrmarrjeve Shteterore, Drejtoria e Auditit te Brendshem, bashkia Tirane – Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 29/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

1. 713- Pergjegjes Sektori- Sektori i Regjistrimit dhe Inventarizimit, Drejtoria e Pasurive te Paluajtshme, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

1. Raif Halidini83 pikë

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

715- Drejtor – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit EKonomik Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

 

  1. Florian Hoxha 80pikë

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË