BASHKIA MALLAKASTËR , VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.3.2015,”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive , VKM  Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e  pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, III, IV të Vendimit Nr.242, datë 18.03.2015, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mallakastër, njofton se nga verifikimet e dosjeve të dërguara nga aplikantja për shpalljet e datës 22.04.2022, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për proçedurën  e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil në kategorine ekzekutive, ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për nëpunësit civil janë :

 1. Për pozicionin: Specialist, Sektori i Auditit të Brendshëm, kategoria IV-a kualifikohet  Xhoana Elmazaj.
 2. Për pozicionin: Specialist , Sektori i Tatim-Taksave, Drejtoria Ekonomike dhe e Çështjeve Sociale, kategoria IV-a kualifikohet Xhoana Elmazaj.
 3. Ky procesverbal  mbahet sot në datë 09.05.2022, në ambientet e zyrës së Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Mallakastër për aplikimet e pozicioneve të shpallura në datë 19.04.2022.

   

   

   

  1. Drejtues automjeti 1(një) pozicion, në nivelin bazë.
  2. Luftues/shpëtues 1(një) pozicion, në nivelin bazë.                                                                        

   

   

  Nga verifikimet e kryera nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore nuk ka aplikuar asnjë aplikant për këto  pozicione të shpallura.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË