Categories
VLP Institucionet e pavarura

Kuvendi Vend i lirë pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të Lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,Kreu II,  Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

 1. Në Administratën e tij ka 1(një) vend të lirë pune, në pozicionin “Drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve.
 2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje drejtor prokurimi – Copy
Categories
VLP Institucionet e pavarura

Autoriteti i Konkurrencës Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ndryshuar me të fundit nr. 748,date 19.12. 2018, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

 • “Inspektor” në Drejtorinë Juridike, Integrimit dhe Çështjeve Gjyqësore Kategoria e pagës III-a
 • “Specialist i Sektorit të Komunikimit” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit. Kategoria e pagës III-b
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (1)
Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Instituti i Statistikave shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:
1. Specialist – Sektori i Planifikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Aplikimet per vendet vakante te siperpermendura behen ne faqen e web te INSTAT   sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

kodi 137_Specialist Sektori i Planifikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25, Kreut V, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka  vende të lira pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT TË BRENDSHËM  NË DREJTORINË E KONTROLLIT FINANCIAR DHE AUDITIT TË BRENDSHËM

SPECIALIST NË SEKTORIN E B UXHETIT DHE FINANCËS

SHEF NË SEKTORIN PËR VOTIMIN E EMIGRANTËVE NË DREJTORINË E ADMINISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE SISTEMEVE IT

SHEF NË SEKTORIN E KOORDINIMIT DHE MBIKËQYRJES NË DREJTORINË E KOMISIONEVE DHE MATERIALEVE ZGJEDHORE

SHEF NË SEKTORIN E PROGRAMEVE TË EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE NË DREJTORINË E KOMUNIKIMIT

SPECIALIST NË SEKTORIN E VERIFIKIMIT TË DOKUMETAVE DHE KËSHILLIMIT LIGJOR MBI ANKESA ADMINISTRATIVE E GJYQËSORE  NË DJDZ

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dbnj_211013_ Shpallje e vendit te lire te punes

dbnj_211013_Njoftim per vendin e lire te punes Specialist ne Drejtorine e Buxhetit dhe Finances

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Votimit te Emigranteve

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Koordinimit dhe Mbikëqyrjes

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Programit te Edukimit te Zgjedhesvee

dbnj_211014_njoftim per vendin e lire te punes

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat Komunizmit Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,levizjen paralele,periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive’’, si dhe planit vjetor të pranimit 2021, Njësia Përgjegjëse e të Institutit të Studimeve për Krimet  dhe Pasojat  Komunizmit, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

“Specialist Jurist” 1 (një) Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b, pranë   ISKK-së.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje jurist

 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Instituti i Statistikave shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:
1. Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

kodi 136_Specialist ne Sektorin e Gjeoinformacionit (GIS)

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, shpall:

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Përkthyes” me afat jo më pak se 6 (gjashtë) muaj dhe jo më shumë se 1 (një) vit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

1_2 Shpallje vende vakante perkthyes +sp. sekretarie gjyqesore + sp. burime njerezore

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dbnj_211007_njoftim per vendin e lire te punes Specialist jurist ne DJMZ (1)

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, shpallim  vendet vakante si me poshte:

1.       Kodi 134 – Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Tirane, kategoria IV-b.

2.       Kodi 135 – Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Tirane, kategoria III-b.

Aplikimet per vendet vakante te siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (1)

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, si dhe planit vjetor të pranimit 2021 , i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, dhe  pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

 • 1 ( një) “Specialist IT”, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës Kategoria e pagës III-b.
 • 1 ( një) “Specialist”, në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Integrimit Kategoria e pagës III-b.
 • 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të Ankesave, në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së” Kategoria e pagës II-B.
 • “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave,  në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-a.
 • “Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Trasnparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-a.
 •   1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Ankesave dhe Harmonizimit,  në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së” Kategoria e pagës II-B.
 • 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së” Kategoria e pagës II-B.
 • “Shef Sektori” 1 (një), në  Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-a.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive