BASHKIA LIBRAZHD PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 datë 26.02.2014 ” Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil “, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerezore, në bazë të Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.1 14 datë 27.11.2020 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Librazhd ” i ndryshuar dhe të
Urdhërit nr.1033 datë 31.12.2020 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë viti 2021 “i ndryshuar:
Vendos
Miratimin e Planit Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil për Vitin 2021:

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje per publikim te planit te pranimit vjetor per nepunesit civil

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË