BASHKIA TIRANË Rezultatet e verifikimit paraprak

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

657- Specialist – Specialist  Sekretariati Teknik, Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aida Paci
2. Andi Ajazi
3. Erjon Deda
4. Ervisa Krrusa
5. Fatjon Çela
6. Inelda Gjoka
7. Kreshnik Krantja
8. Ornela Rexha
9. Sokol Mitre
10. Vasil Sterjo
11. Xhulia Hasa

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12/10/2021 Ora 11 00 Bahkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/10/2021 Ora 12 00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 659- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Lagje Nr.13 Nr.4 Bashkia Tirane- Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 28/9/2021, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 658- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4 Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Erida Sulstarova

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10/10/2021 Ora 11 00 Bahkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/10/2021 Ora 12 00 Bashkia Tirane

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË