BASHKIA HAS Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të ligjit 152/2015 “Për nëpunësin civil”, I ndryshuar. Njësia e menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Has në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të vecanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se kandidatët të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit janë:

 

 

 1. 1 vend në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit Urbanistikës dhe Zhvillimit Territorit” Bashkia Qendër, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 2. 1 vend në pozicionin “Përgjegjës i Shërbimeve Publike” Bashkia Qendër, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 3. 1 vend në pozicionin “Përgjegjës Bordi Kullimit” Bashkia Qendër, mbyllet pa kandidate të kualifikuar.
 4. 1 vend në pozicionin “Përgjegjës i Ndihmës Ekonomike”, NJA Golaj, me një kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit: Z. Skender Bardhoshi, Lloji i Diplomes “Juridik” Niveli minimal i Diplomes “Master i Shkencave”.
 5. 1 vend në pozicionet “Specialist të Ndihmës Ekonomike” NJA Fajza me një kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit: Znj. Blerina Goçi, Lloji i Diplomes “Zgjidhje e Konflikteve me Ndërmjetësim” Niveli minimal i Diplomes “Master Profesional”.
 6. 3 vende në pozicionin “Inspektor i Emergjencave Civile” përkatësisht 1 vend në NJA Golaj, 1 vend në NJA Fajza, 1 vend në NJA Gjinaj, mbyllet pa Kandidate të kualifikuar.
 7. 1 vend në pozicionin “Specialist Kadastre/Topograf” Bashkia Qendër, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 8. 1 vend në pozicionin “Inspektori Kontrollit Blegtoral dhe Ushqimor” Bashkia Qendër, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 9. 2 vende në pozicionin “Specialist Finance+Arkivi”, 1 vend në NJA Fajza, 1 vend në NJA Gjinaj, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 10. 2 vende në pozicionin“ Inspektor Shërbimesh” 1 vend në NJA Golaj, 1 vend në NJA Fajza, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 11. 2 vende në pozicionin “Inspektor Territori” 1 vend në Bashkinë Qendër, 1 vend në NJA Golaj, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 12. 1 vend në pozicionin “Inspektor Arkivi”, Bashkia Qendër, mbyllet pa kandidat të kualifikuar.
 13. 1 vend në pozicionin “Specialist IT”, Bashkia Qendër, me një kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit: Z. Shpetim Daçi, Lloji i Diplomes “Shkenca Kompjuterike” Niveli minimal i Diplomes “Master i Shkencave”.
 14. 1 vend në pozicionin “Specialist i Pritjes dhe Informacionit”, Bashkia Qendër, me një kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit: Z. Erdeta Laçi, Lloji i Diplomes “Gjuhë Angleze” Niveli minimal i Diplomes “Master Profesional”.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Has në datën 08.10.2021 ora 10:30, kandidati I cili ka grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojë në intervistën e strukturuar me gojë.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË