BASHKIA HIMARË REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 32, të ligjit nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut VIII, të vendimit nr. 118, datë 05.03.2014, të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”,  i ndryshuar me VKM nr. 388, datë 6.5.2015,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionin Sekretar i Përgjithshëm është:

 

 1. Zj. Rajmonda Zisi

 

 • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 08.03.2021 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.
 • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 08.03.2021 ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.
 • Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018,

  Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, është:

   

  1. Sabina Kasimati

   

   

   

  1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 05.03.2021 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.
  2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 05.03.2021 ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

   

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË