AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015, Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedures të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin;

 

  • Specialist, Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotkopjes, Drejtoria e Arkivit  

 

janë:

 

  1. /Znj. Betim Gjaci
  2. /Znj. Flutura Mateli (Kalaja)

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

  • ambientet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;
  • datën: 03.2021;
  • ora:     00

 

Për shkak të situatës së pandemisë COVID-19, kandidatët e kualifikuar, përpara dhe gjatë testimit do ti nënshtrohen protokolleve dhe rregullave të miratuara për masat higjeno-sanitare dhe distancimin social.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË