INSTITUTI I STATISTIKAVE VEND I LIRE PUNE

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet:
1 (Nje) Specialist Finance ne kuader të aktiviteteve te Cens-it të Popullsisë dhe Banesave
TITULLI I SHPALLJES “SPECIALIST FINANCE NE KUADER TE AKTIVITETEVE TE CENS-IT TE POPULLSISE DHE
BANESAVE”
Termat e referencës:
1. Ndjek aktivitetin nanciar të aktiviteteve në kuadër të Cens-it
2. Kontrollon veprimet nanciare dhe të pagesave, si dhe përgatit e nxjerr raporte periodike nanciare në zbatim të projektit për fondet e buxhetit te shtetit.Ndjek aktivitetin nanciar të aktiviteteve në kuadër të Cens-it
3. Përpilon urdhër xhirimet per praktikat te që do të likujdohen si dhe mban ditarin e arkës dhe të bankës.
4. Përpilon listëpagesat e pagave dhe listëpagesat e sigurimeve shoqërore e shëndetsore për punonjësit e kontraktuar në
kuadër të Cens-it.
5. Bën rapotimin online ne sistemin e tatimeve për punonjësit.
6. Ndjek dhe zbaton aktivitete te ndryshme nanciare si llogaritje e dietave, plotësim formularësh të të ardhurave
personale sipas kërkesave etj.
Kriteret e përzgjedhjes:
– Të ketë përfunduar studimet universitare në fushën e ekonomise
– Preferohet të ketë të paktën 1 vit përvojë pune në profesion.
– Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
• Të ketë aftësi të mira komunikimi verbal dhe me shkrim.
• Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur apo si pjesë e një grupi.
• Të ketë njohuri mbi gjuhën angleze.
Informacione te tjera: – Njohuri mbi “Kodin Punes së Republikes se Shqipërisë”
– Njohuritë mbi Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin nanciar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
– Njohuritë mbi Ligjin nr. 25/2018, “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”.
Afati i aplikimit:3/10/2021
Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me
kontrata të përkohëshme.
Ju duhet të hyni / rregjistroheni më parë në sistem për të aplikuar për këtë pozicion pune
(http://rekrutime.instat.gov.al/aplikant)

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË