BASHKIA ROSKOVEC VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 18; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbim civil” si dhe Vendimit të Sekretarit të Përgjithshëm Nr.1088 Prot.datë 24.02.2020 “Për planin vjetor të pranimeve në shërbim civil, në bashkinë Roskovec për vitin 2020” i ndryshuar,  po ju dërgojmë për publikim 3 (tre) shpallje për vende të lira pune në bashkisë Roskovec,  një shpallje për  kategorinë ekzekutive dhe një shpallje për nivelin e ulët drejtues , të listuara si më poshtë,

Ø  1 (nje) shpallje për “ Specialist Jurist”  në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Ø  1 (nje) shpallje për  “Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit dhe Lejeve të Ndërtimit” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.

Ø  1(një) shpallje për “Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve Publike”

PER ME TEPR KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (3)

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË