BASHKIA KORÇË Verifikim paraprak

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist për kontrollin dhe mbledhjen e të ardhurave për njësinë administrative Lekas, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontroll Territori, kategoria IV.a
 • 1 (një) Specialist për kontrollin dhe mbledhjen e të ardhurave për njësinë administrative Vithkuq, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontroll Territori, kategoria IV.a
 • 1 (një) Specialist për kontrollin dhe mbledhjen e të ardhurave për njësinë administrative Voskop, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontroll Territori, kategoria IV.a

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 • Distela Topi
 • Erisa Kajmak
 • Ledia Kallço
 • Nikol Gullamaci
 • Vasil Çifligu
 • Vendim Demçe
 • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.2020, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
 • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 11.2020, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë 
 • Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

   

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të arsimit parashkollor në drejtorinë e turizmit, teknologjive të informacionit, arsimit, migracionit dhe diasporas, katëgoria a/1

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.(Nuk ka aplikant)!

   

 

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË