AVOKATI I POPULLIT SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për Procedurat e Emërimit, Rekrutimit, Menaxhimit dhe Përfundimit të Marrëdhënies në Shërbimin Civil të Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues dhe të Anëtarëve të TND-së” i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit,

 

Njofton:

 

Në përfundim të procedurës të Emërimit në Nivelin e Lartë Drejtues në pozicionin “Nd/Komisioner” në Seksionin e Organeve të Administratës Qëndrore, të Pushtetit Vendor dhe të të Tretëve që Veprojnë për Llogari të Tyre, të zhvilluar në datën 13.11.2020 u  shpall fitues kandidati:

 

1.Znj.Olsa BRATI me 88 pikë.

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË